Beleid Grensoverschrijdend Gedrag

Onder grensoverschrijdend gedrag worden zowel seksuele intimidatie, pestgedrag en uitsluiting bedoeld.

Verenigingsbeleid

Achtergrond

Op moment van schrijven, februari 2018, verschijnen er al enkele jaren in de media diverse voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in de sport en in de maatschappij in het algemeen. Uit cijfers van NOC*NSF blijkt dat ongeveer 1 op de 10 sporters slachtoffer is geweest van matig tot ernstig misbruik. Dit schokkende nieuws is de aanleiding geweest voor het opstellen van beleid rondom Grensoverschrijdend Gedrag voor onze vereniging.

Het onderwerp is op 29 januari 2018 besproken tijdens de algemene ledenvergadering van La Rapière. Hoewel bij La Rapiere in de herinnering van bestuur en leden nooit enige sprake is geweest van seksueel ontoelaatbaar gedrag is het de mening van bestuur, trainers en de ledenvergadering dat meer bewustzijn creëren rondom dit onderwerp en actief preventie voeren de beste manier is om ook richting de toekomst te zorgen dat dit zo blijft.  Onderstaand document is het resultaat van deze afwegingen, en opgenomen in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Begripsbepalingen

 • De personen die onderdeel uitmaken van het bestuur van La Rapière. Dit betreft in ieder geval de Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en overige als bestuurslid door de ALV verkozen personen.
 • Alle personen die voor of namens La Rapière structureel gedurende minimaal één schermseizoen een specifieke taak uitvoeren. Betreft in ieder geval de persoon of personen verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat.
 • Degene die namens La Rapière een sporter begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen het trainen, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt. Onder sportbeoefening is in de definitie begrepen zowel de sportactiviteiten als alle activiteiten die een direct relatie met die sportbeoefening hebben.
 • Personen die eenmalig een verenigingsactiviteit ondersteunen en niet een van de eerder genoemde rollen vervullen.
 • Seksuele Intimidatie is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige of beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Onder seksuele intimidatie zijn mede begrepen de in Titel XIV (misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van strafrecht strafbaar gestelde feiten.

Gedragsregels

 • Een begeleider, bestuurslid of commissielid moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • Een begeleider, bestuurslid of commissielid onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • Een begeleider, bestuurslid of commissielid onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een begeleider, bestuurslid of commissielid en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • Een begeleider, bestuurslid of commissielid mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider/bestuurslid/commissielid deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • Een begeleider, bestuurslid of commissielid onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • Een begeleider, bestuurslid of commissielid zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • Een begeleider, bestuurslid of commissielid heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is hij of zij verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • Een begeleider, bestuurslid of commissielid zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider, bestuurslid of commissielid aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • Een begeleider, bestuurslid of commissielid zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien een begeleider, bestuurslid of commissielid gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van een begeleider, bestuurslid of commissielid in de geest hiervan te handelen.

Beleid omtrent aanstelling van Bestuursleden, Commissieleden en Begeleiders

 • Binnen Schermgroep La Rapière zijn diverse begeleiders, bestuursleden en commissieleden actief. Voor de aanstelling van een nieuw persoon in één van deze rollen (hierna: aspirant) vindt een kennismakingsgesprek plaats. Daarnaast overlegt de persoon in kwestie aan  Schermgroep La Rapière een nieuw aangevraagde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Indien het Bestuur van La Rapière dit gepast acht overlegt  de aspirant referenties welke zullen worden gecontroleerd.
 • La Rapière assisteert bij het verkrijgen van een VOG via de middelen die hiervoor via het NOC-NCS en https://www.gratisvog.nl/ geboden worden. Mocht de regeling voor gratis VOG voor verenigingen in de toekomst komen te vervallen, dan wordt per geval in overleg bepaald hoe de kosten voor het aanvragen van de VOG gedragen zullen worden.
 • Aspiranten ontvangen aan de start van het proces tot benoeming tot Bestuurslid, Commissielid of Begeleider de gedragsregels zoals hierboven beschreven.

Beleid omtrent aanstelling van Vrijwilligers

Schermgroep La Rapière wordt door diverse vrijwilligers ondersteund, bijvoorbeeld bij verenigingsactiviteiten, de training en toernooiorganisatie. Deze vrijwilligers doen dit veelal ad hoc, eenmalig, en het betreft met name hand-en-span-diensten. Gezien de aard van de hulp die deze vrijwilligers bieden acht La Rapiere het niet evenredig deze vrijwilligers te onderwerpen aan dit document.

Vertrouwenscontactpersoon

Zorgen en klachten rondom seksuele intimidatie en seksueel misbruik kunnen bij La Rapiere worden aangemeld bij een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze functie is tijdens de algemene ledenvergadering op 29 januari 2018 ingesteld. De contactpersoon bereikbaar via e-mail: vertrouwenscontactpersoon@larapiere.nl

De taken van de VCP omvatten het volgende:

 • De VCP is er voor eenieder die te maken heeft met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag van personen met betrekking tot de activiteiten van Schermgroep La Rapiere, of hier zorgen of vragen over heeft.
 • De VCP vangt deze personen op en neemt kennis van hun ervaring , vraag of zorg.
 • De VCP verwijst klager, beschuldigde, sportbond of sportvereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de sportbond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners. De rol van de VCP omvat niet het inhoudelijk beoordelen en afhandelen van gevallen van Seksuele Intimidatie of overig grensoverschrijdend seksueel gedrag.
 • De VCP kan desgewenst, gevraagd of ongevraagd actief informeren en adviseren van leden en bestuur o.a. ten aanzien van ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van Seksuele Intimidatie binnen de sport.

Omgangsregels voor Bestuursleden, Commissieleden, Begeleiders, Vrijwilligers en alle leden van La Rapière

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen andere wapens dan schermwapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en ik meld dit zo nodig bij het bestuur.
nl_NLNederlands
Powered by TranslatePress