Agenda ALV 2022

Op maandag 21 april (tweede Paasdag) wil het bestuur tijdens de ALV 2022 verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid sinds 1-4-2019.

 • Inloop vanaf 19:00 uur
 • Aanvang om 19:30 uur
 • Afsluiting (uiterlijk) 22:00 uur
 • Nazit …

De agenda van deze vergadering wordt voorlopig aldus vastgesteld:

 • Welkom
 • Vaststelling quorum
 • Opening vergadering
 • Afzeggingen
 • Notulen ALV 2020
 • Notulen ALV 2021
 • Verantwoording gevoerd beleid voorzitter
 • Verslag Secretaris
 • Verslag Penningmeester
 • Verslag Kascontrolecommissie
 • Voorstel Contributieverhoging
 • Rooster van aftreding
 • Verkiezing nieuw bestuurslid.
 • Rondvraag / Wttk.

KNAS-contributies 2021

Tijdens de ALV van de KNAS van 31-10-2020 is besloten om de contributie van de KNAS per 1-01-2021 als volgt vast te stellen:

Volwassenen:

Jeugd (tot 21 jaar)

Tijdelijk introductie-lidmaatschap:

€ 60,75

€ 30,50

€ 5,-

De KNAS-contributie wordt aan het begin van het kalenderjaar geïnd door de penningmeester.

Huur materiaal

Zoals in de ALV van 27-01-2020 is vastgesteld, gaat het bestuur over tot het innen van huur van schermkleding om langs deze weg de (jeugd)leden te stimuleren eigen materiaal aan te schaffen.

Zeker nu we in de nasleep van de COVID-19-pandemie verkeren( …?), wordt de noodzaak tot het gebruik van eigen materiaal steeds meer duidelijk. Van grootste belang zijn de onderdelen die in aanraking met de huid komen (masker en handschoen).

Vanaf volgende week (14 september 2020) wordt bij de leden de eigen materialen geregistreerd, om inzage te krijgen in het eigen materiaal. Daarmee kunnen we de leden (en ouders) op de hoogte brengen van de huur van schermkleding.

De huurinning wordt dan per 1-10-2020 ingezet via de automatische incasso.

Overstap hosting provider

Vanwege grote DDOS-aanvallen bij meerdere internet hostingproviders afgelopen week was het bestuur genoodzaakt de website van onze vereniging bij een andere webhosting provider onder te brengen.

Sinds 2005 was onze vereniging klant bij de vorige provider, waar deze onze website, e-mail en andere belangen prima beheerde. Jammer genoeg bleven de afgelopen tijd de problemen te lang voortduren naar inzicht van het bestuur.

La Rapière tekent Maastrichts Sportakkoord

La Rapière heeft het Maastrichts Sportakkoord ondertekend in een aanzet zowel de schermsport toegankelijker te maken voor kinderen, voor rolstoelschermen en als stimulering van algemene sportactiviteiten:

In juni 2018 kwamen in Den Haag organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg bij elkaar om samen met de minister van Sport het Nationaal Sportakkoord te ondertekenen. In dat akkoord met de titel ‘Sport verenigt Nederland’ zijn ambities geformuleerd gericht op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan. Met het Sportakkoord wil men landelijk bereiken dat iedereen – écht iedereen – een leven lang plezier in sport kan hebben. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Nu en in de toekomst.

Citaat MaastrichtSport.nl/sportakkoord

Als eerste aanzet zal onze vereniging kennismakingslessen aanbieden voor basischoolleerlingen in de groepen 5 – 8.

Het volledige sportakkoord is hier te vinden.

nl_NLNederlands
Powered by TranslatePress