Uw privacy

Schermgroep La Rapière hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. La Rapière houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als La Rapière zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door La Rapière verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst

 • het beheren van ons ledenbestand

 • het incasseren van lidmaatschapsgelden en contributie

 • het informeren van leden over verenigingsactiviteiten

 • het versturen van een nieuwsbrief naar leden

 • het instrueren van de schermsport

 • het deelnemen aan schermwedstrijden

 • het informeren van de KNAS i.v.m. verplicht KNAS lidmaatschap

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De eigen opgave bij het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan La Rapière de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam

 • Adres

 • Woonplaats

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door La Rapière opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst

 • Na de looptijd van de overeenkomst alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar, zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn

 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-leden

Persoonsgegevens van oud-leden worden door La Rapière verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden

 • Het benaderen van oud-leden in verband rondom sponsoring

 • Het benaderen van oud-leden rondom speciale verenigingsevenementen en jubileums

 • De verenigingsgeschiedenis

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De eigen opgave bij het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan La Rapière de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • E-mailadres;

 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door La Rapière opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Onbeperkt

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door La Rapière verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De eigen opgave bij het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan La Rapière de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door La Rapière opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst.

 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door La Rapière verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan La Rapière de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Geboortedatum

 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door La Rapière opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie van de vereniging

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 • Het organiseren van verenigingsactiviteiten

 • Het verzorgen van bondslidmaatschappen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Daarnaast wordt hierin afgesproken dat uw gegevens door de verwerker enkel gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn, zoals bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief, en niet voor enig ander doel, tenzij u hier expliciet toestemming voor gegeven hebt. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

La Rapière bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te identificeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

La Rapière

Sluizerbank 13
6213 JZ  Maastricht

secretaris @ larapiere.nl


 

Login

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer